ICCINS хурал нь 2023 оны 12 сарын 22-23 өдрүүдэд Энэтхэг улсад зохион байгуулагдана.

Хурлын хамрах хүрээ нь дараахь зүйлсийг багтаах боловч үүгээр хязгаарлагдахгүй.

Track 1: Machine Learning and Computational
Track 2: Image Processing and Computer Vision
Track 3: Data Science and Bigdata
Track 4: Computer Networking, Network Security and Privacy

Important Dates:
==============
Paper Submission Starts : 15th May 2023
Paper submissions Deadline : 30th Aug 2023
Notification of acceptance : 30th Sep 2023
Camera-ready papers : 15th Oct 2023
Early Registration : 1st Nov 2023

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах холбоосоос авна уу.

https://www.iccins.in/home