IEEE ICBDS 2023 олон улсын хурал Энэтхэгийн Ная Райпур хотноо 10 сарын 6-8 өдрүүдэд зохион байгуулагдана.

Хурлын хамрах хүрээ нь дараахь зүйлсийг багтаах боловч үүгээр хязгаарлагдахгүй.

– Blockchain (Components, Systems, Modules),
– Technology Integration (AI, IoT, SSI, ML, DL),
– Blockchain Applications,
– Security and Privacy,
– Distributed Computing System,
– Distributed system design and management.

IMPORTANT DATES:
Deadline to submit Full Paper: 15 July, 2023
Acceptance Notification: 15 August, 2023
Conference Dates: 6, 7, 8 October, 2023

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах холбоосоос авна уу.

https://www.icbds.in