49th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (IES)

IECON нь IES-ийн жил бүр зохион байгуулдаг хурал ба энэ жил 2023 нь 10 сарын 16-19 өдрүүдэд Сингапурт зохион байгуулагдана.

Дараах сэдвүүдийг хамрах боловч үүгээр хязгаарлагдахгүй:

I. ENERGY

II. CONTROL, INTELLIGENT SYSTEMS, ROBOTICS

III.INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

Илтгэлийг мэдээний доор оруулсан цахим хуудсаар дамжуулан онлайнаар илгээнэ.

Important Dates

§ Deadline for submission of regular papers: 31 May 2023
§ Deadline for submission of special session papers: 31 May 2023
§ Notification of acceptance: 1 July 2023
§ Deadline for submission of camera ready manuscripts: 31 July 2023
§ Deadline for author registration: 31 July 2023

Дараах холбоосоос дэлгэрэхгүй мэдээллийг авна уу.

https://www.iecon2023.org.