Jiang Xu
Founding Chair

HKUST(GZ)

Yangdi Lyu
Chair

HKUST(GZ)

Yuzhe Ma
Next Chair

HKUST(GZ)

Yeyu Tong
Vice Chair

HKUST(GZ)

Hongyuan Liu
Seminar Chair

HKUST(GZ)

Shanshi Huang
Publicity Chair & Woman Chair

HKUST(GZ)

Hongce Zhang
Past Chair

HKUST(GZ)

Bei Yu
Bay Area Representative

CUHK

Hongwu Jiang
Members at large

HKUST(GZ)

Jiangyi Huang
Members at large

HKUST(GZ)

Xinjie Hao
Secretary

HKUST(GZ)