Officers

Officers
The geocode 'your geocode here' has no units.
Position TitleCurrent and Newly Elected Volunteers
ChairShaoqian Li
Awards & Recognition Committee ChairPingzhi Fan
Educational ActivitiesDezhong Yao
Liaison (External Liaison Chair)Qi Huang
Membership DevelopmentJianxiao Zou
Professional Activities (Professional & Career Activities Chair)Qingchun Chen
SecretaryGang Wu; Zheng Ma; Lei Zhang
Secretary/TreasurerGang Wu
Student ActivitiesSheng Sun
WebmasterFengwu Luo, Jiang Yan
Newsletter EditorFengwu Luo, Jiang Yan